Vacature Hoogleraar Taal & Communicatie @ Universiteit Utrecht

Kom het departement Talen, Literatuur en Communicatie  versterken als hoogleraar Taal en Communicatie. In deze functie bestaat 50% van de taken uit het voorbereiden en geven van onderwijs en 50% uit onderzoeks- en leiderschapstaken.

Wat ga je doen?

In onderzoek en onderwijs ligt de focus van de leerstoel op inzicht in hoe communicatieprocessen verlopen en op welke wijze communicatiekenmerken (talige en niet-talige) deze processen en de uitkomsten ervan kunnen beïnvloeden. Het onderzoek kan zowel meer beschrijvend en analytisch van aard zijn, steunend op inzichten uit de pragmatiek en tekst- en conversatie-analyse, als meer toetsend gericht op de cognitieve en/of affectieve aspecten van het communicatieproces. Wat het onderwijs betreft, ben je samen met de leerstoelhouder Communicatie- & Informatiewetenschappen (Hans Hoeken )verantwoordelijk voor het onderwijs van de bacheloropleiding Communicatie- & Informatiewetenschappen, de masteropleiding Communicatie & Organisatie en het taalbeheersingsonderwijs van de bacheloropleiding Nederlandse Taal & Cultuur.

Organisatorisch is het onderzoek van de leerstoel gepositioneerd in het Institute for Language Sciences (ILS). Je zal samenwerken met onderzoekers binnen het ILS en verbanden leggen met de strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht, met name Institutions for Open Societies, Dynamics of Youth en Pathways to Sustainability.

Wat breng je mee?

Gegeven de bestuurlijke taken op seniorniveau die binnen de afdeling Taal & Communicatie vervuld dienen te worden, verlangt de context bewezen bestuurlijke capaciteiten. Aangezien het overgrote deel van het onderwijs in het Nederlands wordt verzorgd en het belangrijk is dat je direct inzetbaar bent in het management, is een uitstekende beheersing van het Nederlands een voorwaarde. Daarnaast gaat, gegeven de samenstelling van de staf, de voorkeur uit naar een vrouw.

De beoogde leerstoelhouder is vertrouwd met de volgende profielkenmerken:

  • doceert inspirerend, initieert onderwijsvernieuwing en kan leiding geven aan onderwijsprogramma’s op bachelor- en masterniveau, in het bijzonder het bachelorprogramma CIW en het masterprogramma Communicatie en Organisatie;
  • is bereid en in staat om bestuurlijke functies op zich te nemen, binnen de afdeling, het departement en de faculteit;
  • is gepromoveerd en verricht uitmuntend onderzoek op één of meer deelgebieden van het domein taal en communicatie waarbij fundamenteel en toegepast onderzoek met elkaar worden verbonden;
  • stimuleert onderzoek van anderen op het gebied van communicatie, door de rol van leider en inspirator op zich te nemen, onder meer met betrekking tot het werven en leiden van onderzoeksprojecten;
  • is aantoonbaar in staat om in het onderwijs en onderzoek multidisciplinair te werken en verschillende relevante benaderingen en kennisdomeinen ten dienste te stellen van diens onderwijs en onderzoek;
  • is in staat bruggen te bouwen (binnen ILS, UU en daarbuiten) tussen de verschillende disciplines  en strategische thema’s waarin onderzoek wordt verricht dat relevant is voor en nauw verwant is met het T&C-onderzoek;
  • geeft gestalte aan de kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze in het Nederlands en Engels onderwijs kunnen verzorgen. De faculteit Geesteswetenschappen kent een Basiskwalificatie Engelstaligheid, waarbij medewerkers waar nodig ondersteund worden in het verbeteren van hun Engels in een educatieve context.

Meer info?

Meer informatie over deze vacature vind je hier.

Deadline om je kandidaat te stellen is 15 oktober 2024.